Wednesday, 29 June 2022

วัฒนธรรมและประเพณี

แนะนำวัฒนธรรมและประเพณี รวบรวมประเพณีพื้นบ้าน ต่างภาษที่เรารวบรวมมาให้อ่านที่นี่ทีเดียว เรารักาสกลนคร

แอดมินและเพื่อนมีความต้องการที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของคนในท้องถิ่นที่ผสมผสานกับคนในเมือง ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา กัน