Monday, 23 May 2022

ชนเผ่าไทโย้ย อากาศอำนวย

ชาติพันธุ์ไทโย้ย

ชาวโย้ย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มหนึงในจังหวันสกลนคร ตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนใหญ่ ในอำเภอวานรนิวาส และอำเภออากาศอำนวย
ชาวไทโย้ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเป็นอยู่และเกิดความผสมผสานกลมกลืนกันทางวัฒธรรม

ชาติพันธุ์ไทโย้ย
ชาติพันธุ์ไทโย้ย

ประวัติเล่ากันว่า ชาวไทโย้ยย้ายมาจากแขวน “คำม้วน” เมือง “บัวระพา” ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นี้ 3-4 หมู่บ้าน

เอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของชาวไทโย้ย คือการภาษาและการแต่งกาย โดยภาษาจะเป็นภาษาที่ช้า และมีคำว่า “ฮ่อ” แทนคำว่า “เบาะ” ท้ายประโยค


ส่วนการแต่งกายจะแต่งกายเป็นชุดพื้นเมือง เป็นผ้ามัดย้อมครามลายมัดหมี่ โทนสีจะเป็นสีขาว สีคราม และก็สีกรมท่า

นอกจากเอกลักษณ์ด้านภาษแล้ว ชาวไทโย้ยจะมีประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน คือการเล่นเล่ง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

การเล่นกลองเลง

การเล่น กลองเลง จะนิยมเล่นก่อนวันงานบุญ 1 วัน ซึ่งปัจจุบันได้นำมาประยุกให้กับเยาวชนไทโย้ย ให้เข้ากับดนตรีสมัยใหม่ โดยการใส่เครื่องดนตรีสากลเข้าไปนิดนึง แต่ทำนองก็ยังเป็นดั้งเดิมอยู่