Wednesday, 29 June 2022

อัญเชิญแม่พระ การสวดสายประคำในครอบครัว ในเดือนตุลาคมของทุกปีของชาวคริสตัง

พระนางมารีอา

เดือนตุลาคม ถือเป็นที่สำคัญเดือนนึงของชาวคริสต์ตัง (ชาวไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอริก) ในทุกๆวัด (โบถส์) จะมีการรณรงค์ให้มีการสวดสายประคำที่หน้าถ้ำแม่พระ

ในหมู่บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนครก็เช่นเดียวกัน แต่ละบ้าน จะมีการเชิญ พระรูปแม่พระไปสวดตามบ้านของสัตบุรุษ (คนดีมีคุณธรรมประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม, คนที่เป็นสัมมาทิฐิ) ในปัจจุบันมีการอัฐเชิญพระรูปแม่พระไปตามบ้านต่างๆ เพื่อทำพิธีสวดมนต์ในตอนเย็นของวันนั้น เชื่อกันว่าเป็นสิ่งสิริมงคลแก่บ้านนั้นๆด้วย ซึ่งพระรูปแม่พระก็คือพระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูนั่นเอง

การสวดสายประคำพร้อมกันในแต่ละครอบครัวนั้น เป็นการตอบรับคำเชื้อเชิญของแม่พระที่มีการประจักษ์มาแก่มนุษย์ ซึ่งพระนางจะขอขอให้มนุษย์สวดสายประคำกันให้มากเพื่อใช้โทษบาปและชะลอโทษบาปที่จะเกิดขึ้นในโลก

“จงหยิบสายประคำขึ้นมาใหม่ ด้วยใจเชื่อมั่น ค้นให้พบความประเสริฐของสายประคำด้วยแสงสว่างแห่งพระวาจา ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวในพิธีกรรม และทุกบททุกตอนในชีวิตประจำวัน” (บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2)