Monday, 23 May 2022

ข่าวดี เตรียมใช้ Pfizer ในเด็ก 5-11 ปี

Pfizer Inc และ BioNTech SE กล่าวว่า วัคซีน COVID-19 ของพวกเขากระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีและมีแผนที่จะขออนุญาตใช้วัคซีนในเด็กในช่วงอายุดังกล่าวนั้นในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และที่อื่นๆ โดยเร็วที่สุด

บริษัทเหล่านี้กล่าวว่าวัคซีนสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งตรงกับสิ่งที่พวกเขาเคยสังเกตมาก่อนในเด็กอายุ 16 ถึง-25 ปี ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยทั่วไปก็เทียบได้กับกลุ่มอายุที่มากขึ้นเช่นกัน