Monday, 24 January 2022

วันจุดเทียนเพื่อระลึกถึงผู้ตาย ท่าแร่ สกลนคร

สวัสดีครับ ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับปีนี้ สำหรับ วันจุดเทียนเพื่อระลึกถึงผู้ตาย ซึ้งจะจัดในวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายนของทุกปี หากใครที่เป็นลูกหลานของคนที่นี่ ที่หมู่บ้านท่าแร่จะมีประเพณีหนึ่งที่ทุกคนในหมู่บ้าน  ซึ่งไม่ว่าใครจะไปประกอบอาชีพที่ใดก็ตามจะกลับมาในวันนี้  สำหรับปีนี้ วันจุดเทียน จะตรงกับวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2019 นะครับ

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของตน นั่นก็คือ งานจุดเทียนเพื่อระลึงถึงผู้ล่วงลับ  ก่อนถึงวันจุดเทียน  ญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับจะทำความสะอาดหลุมฝังศพผู้ตาย  ทาสีใหม่  ล้างหลุม หรือก่อสร้างหลุมใหม่ในหลุมศพที่ยังไม่ได้ก่ออิฐ  ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ  หลุมฝังศพ

สุสานหรือที่ชาวท่าแร่เรียกกันว่า ป่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ฝังศพของชาวท่าแร่หรือคนจากที่อื่นก็ได้ที่มีความประสงค์จะฝังที่นี่ด้วย  ภายในสุสานจะมีหลุมฝังศพหลายแบบ  บางแบบก่อด้วยอิฐแล้วทาสี  บางแบบติดกระเบื้องอย่างสวยงาม  หลุมฝังศพแต่ละหลุมเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ความสวยงามแตกต่างกัน  บางหลุมมีรูปของผู้ตายติดไว้  แต่ละหลุม ดูไม่น่ากลัว  และก่อสร้างไม่เหมือนกัน  บางหลุมสร้างหลังคาเหมือนบ้านครอบหลุมฝังศพไว้  ทุกหลุมจะมีไม้กางเขน  และมีชื่อของผู้ตายติดอยู่

ตามหลักของพระศาสนจักรคาทอลิกจะมีวันฉลองนักบุญทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการเฉลิมฉลองนักบุญทุกองค์ในสวรรค์ 

ไม่เฉพาะที่ได้รับประกาศชื่อในโลกนี้เท่านั้น ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี  ต่อมาได้เพิ่มวันที่  2  พฤศจิกายน  เป็นวันระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวงด้วย  หรือที่บ้านท่าแร่เรียกว่า  วันจุดเทียน 

ดังนั้นศาสนาศริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  จึงมี วันฉลองบรรดานักบุญทั้งหลาย  แล้วยังมีวันระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวงด้วยอีก  1  วัน 

วันฉลองจึงอยู่ติดกันคือวันที่  1 พฤศจิกายน  และวันที่  2  พฤศจิกายน  แต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป  วันระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับ  จึงเลื่อนจากวันที่  2  พฤศจิกายน  เป็นวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน  เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติพี่น้อง ที่อยู่ ห่างไกลและติดภาระหน้าที่การงานได้กลับมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปด้วย

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย หรือที่ในต่างประเทศเรียกกันว่า All Saints’ Day หรือ All Hallows เป็นวันสมโภชในศาสนาคริสต์ ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงนักบุญทั้งหลายที่สถิตอยู่บนสวรรค์

คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วจะได้เกิดบนสวรรค์ บุคคลเหล่านี้จึงถือเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “นักบุญ” ซึ่งได้เอาชนะความชั่วร้ายต่าง ๆ บนโลกแล้ว แต่คริสตชนบนโลกยังต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายต่อไป จึงควรยึดถือนักบุญเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ฝ่ายนักบุญบนสวรรค์ก็มีหน้าที่สำคัญคือการอ้อนวอนขอพรต่อพระเป็นเจ้าเพื่อคริสตชนบนโลก ให้สามารถต่อสู้และเอาชนะความชั่วร้ายได้

นอกจากผู้ที่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการจากคริสตจักรแล้ว ยังมีผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายท่านที่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ได้รับความรอดและสถิตบนสวรรค์ร่วมกับพระเป็นเจ้า การสมโภชนักบุญทั้งหลายจึงเป็นการฉลองเพื่อระลึกถึงความสำคัญของนักบุญทั้งหมดพร้อมกัน

ที่มา : genesis , wikipedia